Skip to content Skip to navigation


BIJLAGE 2

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DEELNAME AAN HET 'Scorpionship'-programma


Abarth & C. SpA, statutair gevestigd op de Via Plava 80, 10135, Turijn ('Abarth') is van plan om diensten te promoten, te organiseren en te ontwikkelen om zoveel mogelijk liefhebbers van het merk Abarth te betrekken bij het 'Scorpionship'-programma (hierna 'Programma').

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de Voorwaarden en Bepalingen (hierna 'Voorwaarden') die de relatie regelen tussen de Abarth en de Scorpionship-leden (hierna 'Lid' in het enkelvoud en 'Leden' ingeval van meervoud). Het is duidelijk dat Abarth, onder eigen verantwoordelijkheid, de diensten en voordelen van het 'Scorpionship'-programma aan de Leden zal leveren via een speciaal dienstverlenend bedrijf dat door Abarth is aangesteld.

1. Met betrekking tot de hieronder aangegeven Voorwaarden worden met 'Leden' de personen bedoeld die de Voorwaarden en Bepalingen accepteren.

2. De inschrijving van een Lid in het Programma vindt plaats via online registratie van zijn/haar persoonsgegevens op de website scorpionship.abarth.com
 en na uitdrukkelijk verlenen van toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens om gebruik te maken van wat ten gunste van de Leden is voorzien in de Voorwaarden.  Als alternatief kan inschrijving op het Programma plaatsvinden via de registratie en de invulling van daarvoor bestemde formulieren tijdens sommige Abarth-evenementen. 

Voor het gebruik van de voor Leden gereserveerde diensten zijn geen individuele jaarlijkse kosten vastgesteld.

Bij inschrijving verklaart elk Lid meerderjarig te zijn.

Wie de Voorwaarden accepteert en Lid wordt, ontvangt de volgende diensten/benefits:

a) persoonsgebonden kaart ('The Scorpionship Member Card') met de naam en het lidmaatschapnummer;

b) een kortingcode voor gebruik bij aankoop van Abarth-merchandise op de website www.abarthstore.com;

c) recht op eventuele speciale overeenkomsten/kortingen bij partners van het Programma (bijvoorbeeld kortingen op Abarth-accessoires, toegang tot rijvaardigheidstrainingen) of eventuele periodieke partnerships;

d) benefits die zijn voorbehouden aan Leden (bijvoorbeeld Abarth-emblemen voor op de auto, Scorpionship-stickers, etc.);

e) toegang tot eventuele geheel of gedeeltelijk voor Leden voorbehouden en door Abarth georganiseerde evenementen en/of wedstrijden;

f) opname in een mailinglist voor toezending van speciaal voor Leden voorbehouden informatie en/of aanbiedingen.

Eventuele wijzigingen van het bovenstaande, zoals toegang tot eventuele nadere voorrechten/voorkeursrechten, speciale aanbiedingen en/of aanvullende diensten die Abarth aan de Leden ter beschikking stelt, of het schrappen of beperken van sommige privileges, aanbiedingen, etc., worden onmiddellijk aan het Lid meegedeeld via de website scorpionship.abarth.com, die 24 uur per dag kan worden geraadpleegd (behoudens onderhoud van de website, computerstoringen of andere gevallen van overmacht). Die wijzigingen worden nu voor alsdan door het Lid als geaccepteerd beschouwd.

3. Het Lid erkent dat het gebruik van de diensten/benefits uitsluitend op eigen risico is. De diensten/benefits worden geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn'.  Abarth biedt geen enkele garantie dat de diensten/benefits overeenkomen met de verwachtingen van Leden.

4. Voor een juiste levering van de diensten/benefits dienen de door het Lid verstrekte persoonlijke gegevens correct en waarheidsgetrouw te zijn. De verwerking van die gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de procedure in de informatie over de verwerking van de persoonlijke gegevens die het Lid dient te aanvaarden om de aanmeldingsprocedure te kunnen afronden. Leden kunnen altijd overgaan tot wijziging van de gegevens die op het moment van inschrijving verstrekt zijn.

5.  Inschrijving op het programma is voor onbepaalde duur en het Lid kan altijd verzoeken de inschrijving te beëindigen door een e-mail te zenden naar het volgende adres registration-scorpionship@abarth.com.  Abarth zal binnen 15 werkdagen na het beëindigingsverzoek de inschrijving van het lid uit het Programma verwijderen.

6. Het recht van Leden om gebruik te maken van de diensten/benefits die door Abarth worden geleverd, is persoonlijk en niet overdraagbaar.  Het is verboden om enig recht of zaak die voortvloeit uit het lidmaatschap op het Programma te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, over te dragen, in sublicentie te geven, aan derden toe te kennen of over te dragen – of werkzaamheden te creëren die het gevolg daarvan zijn – of toe te staan dat derden op die wijze handelen door gebruik te maken van de diensten/benefits die aan hem zijn geleverd.

7. Het Lid heeft het gebruiksrecht op de afbeeldingen, teksten en materialen die door de diensten/benefits van Abarth beschikbaar gemaakt zijn. Abarth en aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen worden geacht door het Lid te zijn gemachtigd voor iedere willekeurige economische exploitatie van de hierboven genoemde afbeeldingen, teksten en materialen. Het Lid doet uitdrukkelijk, vanaf het moment van acceptatie van de Voorwaarden, afstand van enige vergoeding, onverminderd het recht om te worden erkend als de auteur ervan.  Het Lid is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, teksten en afbeeldingen die hij via de diensten/benefits toestuurt. Hij is tevens verplicht om Abarth alsmede de aan haar gelieerde of door haar gecontroleerde rechtspersonen, hun vertegenwoordigers, werknemers alsmede al hun partners te vrijwaren van enige vordering tot schadevergoeding of verhaal van derden die verbonden zijn aan die afbeeldingen, teksten en materialen. Bovendien zal hij aan Abarth en/of aan de bovengenoemde partijen/personen alle kosten terugbetalen die het gevolg zijn van claims of vorderingen van derden voor schade die door het Lid of door derden zijn veroorzaakt door het gebruik van de aan het Lid geleverde diensten/benefits.Het Lid is verplicht om de diensten/benefits uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die geoorloofd en toegestaan zijn door de geldende wettelijke bepalingen, door de gebruiken en gewoonten, door de regels van zorgvuldigheid en in ieder geval zonder de rechten van enige derden te schaden.

8. Abarth kan niet in gebreke of aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet leveren van alle of een deel van de diensten/benefits vanwege het slecht functioneren van het elektronische communicatiemiddel om redenen die buiten zijn controle vallen. Dit geldt bijvoorbeeld ingeval van brand, natuurrampen, ontbreken van elektriciteit , het niet beschikbaar zijn van telefoonverbindingen of van andere providers, het slecht functioneren van computers en andere elektronische apparaten die geen gebruikmaken van internet, van de software die door de Leden is geïnstalleerd, alsmede vanwege handelingen van andere gebruikers of van andere personen die toegang hebben tot het netwerk.

9. Wat betreft de community die op de website scorpionship.abarth.com zal worden gecreëerd, bijvoorbeeld via de implementatie van nieuwsgroepen, prikborden, persoonlijke pagina’s, handelt Stellantis Europe in de hoedanigheid van leverancier van virtuele ruimten waarin sommige van de diensten/benefits worden aangeboden. Abarth oefent geen enkel toezicht uit op de inhoud van de bijdragen of berichten die door de Leden zijn geplaatst op het netwerk op de website scorpionship.abarth.com of op enige andere website die in verband kan worden gebracht met Abarth en daarom wijst zij iedere willekeurige aansprakelijkheid daarvoor af. Ook indien voor een van de diensten van de website scorpionship.abarth.com is voorzien in een moderator, beperkt laatstgenoemde zich tot het organiseren van de stroom van door de Leden toegestuurde berichten, zonder enige preventieve controle daarover. Om die reden zijn zowel de Moderator als Abarth niet aansprakelijk voor de inhoud die door de Leden is geüpload.

Bij het gebruiken van sommige hierboven genoemde diensten/benefits zijn Leden verplicht om de regels in acht te nemen van de zgn. 'netiquette' (goede manieren op internet) zoals:

- de diensten/benefits op de website scorpionship.abarth.com uitsluitend voor geoorloofde doeleinden te gebruiken en altijd gebruik te maken van een toon en uitdrukkingen die conform de regels van beschaafde omgangsvormen zijn;

- de diensten/benefits op de website scorpionship.abarth.com niet te gebruiken voor commerciële en/of reclamedoeleinden;

- de diensten/benefits op de website scorpionship.abarth.com niet te gebruiken voor het verspreiden van obsceen of lasterlijk materiaal, of materiaal dat schadelijk is voor de reputatie van anderen of in ieder geval in strijd is met de openbare orde of met de goede zeden of schadelijk of beledigend voor anderen kan zijn;

- via de diensten/benefits op de website scorpionship.abarth.com zonder toestemming van de eigenaar geen door intellectueel eigendom beschermd materiaal of inhoud van anderen te verspreiden;

- via de diensten/benefits op de website scorpionship.abarth.com geen geheime informatie te verspreiden of informatie die schadelijk is voor de privacy van anderen;

- te handelen in overeenstemming met de belangen van de website scorpionship.abarth.com.

- In het gedeelte 'contact' van de website scorpionship.abarth.com melding te maken van inhoud die niet ter zake doet of in strijd is met de 'netiquette'.

10. Abarth kan tevens (op ieder willekeurig moment en naar haar onaanvechtbare oordeel) tijdelijk het verlenen van diensten/benefits aan Leden staken of definitief stopzetten als zij:

a) geen bijgewerkte, volledige of waarheidsgetrouwe persoonlijke gegevens verstrekken;

b) de diensten/benefits gebruiken voor doeleinden of op wijzen die illegaal, schadelijk, obsceen of anderszins laakbaar zijn of 

c) de bepalingen van deze Voorwaarden schenden.

11. Abarth kan, naar haar onaanvechtbare oordeel, op ieder willekeurig moment het leveren van een deel of van alle diensten/benefits stopzetten of wijzigen middels een vooraankondiging van 30 dagen die via de officiële website scorpionship.abarth.com bekend wordt gemaakt.

12. De Voorwaarden worden beheerst door Italiaans recht. Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie, uitvoering en ontbinding van deze gebruikersvoorwaarden en van de overeenkomst die is aangegaan tussen het Lid en Abarth worden voorgelegd aan de Kamer van Koophandel van Turijn en beslecht volgens het door deze gehanteerde Schikkingsreglement.  Indien Partijen van plan zijn om een gewone rechter in te schakelen, is uitsluitend de Rechtbank van Turijn bevoegd.