BIJLAGE 1

TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

(overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

 

Doeleinden en gebruikswijzen van persoonsgegevens - identificatiegegevens, foto's, video's, geluidsopnamen - (hierna 'gegevens')

Abarth & C. SpA, gevestigd in Turijn, Via Plava 80 (hierna 'Abarth') en FCA Netherlands bv, gevestigd in Lijnden (hierna 'FCA'), gemachtigden voor het gebruik van uw gegevens informeren u dat de vrijwillig ter beschikking gestelde gegevens door FCA en Abarth voor de volgende doelen zullen worden gebruikt:

1)     voor de uitvoering van de contractuele relatie, om de uitgifte mogelijk te maken van de 'The Scorpionship Member Card,' die van essentieel belang is voor toegang tot de hieronder beschreven in bijlage 2 genoemde diensten;

2)     de deelname van de leden beheren aan de diensten en faciliteiten van het bijbehorende 'The Scorpionship'-programma (hierna 'Programma');

3)     met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, commerciële en/of promotionele informatiedoeleinden leveren, alsmede om reclamemateriaal toe te sturen, activiteiten op het gebied van directe verkoop te verrichten en interactieve commerciële berichten aan u toe te sturen met betrekking tot de producten, diensten of andere activiteiten, of om marktonderzoeken uit te voeren.

4)     met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, een profiel op te stellen aangaande uw gedrag, gewoonten en geneigdheid om aankopen in de automobielsector te verrichten, dit met het oog op het verbeteren van de dienstverlening door Abarth of FCA;

5)     met uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover deze is vereist op grond van de toepasselijke regelgeving, deze persoonsgegevens door te geven aan derden die verbonden zijn aan of gelieerd zijn met Abarth of FCA, en ook aan hun partners, met het oog op de verwerking van die gegevens voor commerciële en/of promotionele informatiedoeleinden, alsmede om reclamemateriaal toe te sturen, activiteiten op het gebied van directe verkoop te verrichten en interactieve commerciële berichten aan u toe te sturen met betrekking tot de producten, diensten of andere activiteiten, of om marktonderzoeken uit te voeren.

6)     om op de website www.abarth.com en/of andere officiële pagina's uw afbeeldingen, gebruikersnaam en woonplaats te publiceren.

De gegevens voor bovenvermelde doelen worden al dan niet geautomatiseerd verwerkt, en, meer in het bijzonder, ook per post of e-mail, telefoon (met inbegrip van geautomatiseerde telefoongesprekken, sms, mms, etc.), fax en ieder overig elektronisch kanaal (bijv. websites en mobiele apps).

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt optioneel. Echter, zonder de verplichte gegevens (die gemarkeerd zijn met een asterisk) is deelname aan het 'Scorpionship'-programma niet mogelijk.

Methoden voor gegevensgebruik

Het gegevensgebruik zal vooral plaatsvinden met behulp van computers waarbij wordt voldaan aan de minimumeisen voor veiligheid en vertrouwelijkheid.

Derden die toegang tot uw gegevens kunnen hebben

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door FCA Netherlands B.V. en/of andere rechtspersonen die op basis van specifieke contractuele verplichtingen in naam van FCA Netherlands B.V. handelen, binnen of buiten de EU met inachtneming van de beperkingen die hieraan door de wet worden gesteld.   

De persoonsgegevens van deze registratie kunnen worden gebruikt door partijen (met inbegrip van derden) die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, belast zijn met het beheer van de gevraagde dienst en de hier beschreven marketingactiviteiten en door de gegevensverwerker(s) of door de bedrijven aan wie de gegevens zijn doorgegeven zoals hieronder is omschreven.

Derden aan wie uw gegevens doorgegeven kunnen worden

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in verband met het nakomen van wettelijke verplichtingen, op sommatie van bevoegde overheidsinstanties of om een wettelijk recht uit te oefenen.

Gegevens kunnen ook, met uw toestemming, voor zover dat is vereist op grond van de toepasselijke regelgeving, aan derden worden doorgegeven in overeenstemming met hetgeen hieromtrent in paragraaf 5 van de Toelichting is bepaald.

Uw rechten

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens  heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, op onmiddellijke correctie of verwijdering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, om het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële of marketingdoeleinden te weigeren, en daarnaast om een bijgewerkte lijst op te vragen van alle bewerkers van dergelijke gegevens, waartoe u een schriftelijk verzoek kunt richten aan FCA Netherlands B.V., Postbus 203, 1170 AE, Badhoevedorp.